Jiayu Wan
Jiayu Wan
Stanford University, University of Maryland, HUST
بريد إلكتروني تم التحقق منه على stanford.edu - الصفحة الرئيسية
عنوان
عدد مرات الاقتباسات
عدد مرات الاقتباسات
السنة
Tin anode for sodium-ion batteries using natural wood fiber as a mechanical buffer and electrolyte reservoir
H Zhu, Z Jia, Y Chen, N Weadock, J Wan, O Vaaland, X Han, T Li, L Hu
Nano letters 13 (7), 3093-3100, 2013
5172013
Potassium Ion Batteries with Graphitic Materials
Wei Luo*, Jiayu Wan*, Burak Ozdemir*, Wenzhong Bao, Yanan Chen, Jiaqi Dai ...
Nano Letters, 2015
5042015
Graphene Oxide‐Based Electrode Inks for 3D‐Printed Lithium‐Ion Batteries
Kun Fu, Yibo Wang, Chaoyi Yan, Yonggang Yao, Yanan Chen, Jiaqi Dai, Steven ...
Advanced Materials, 2016
3222016
Highly thermally conductive papers with percolative layered boron nitride nanosheets
H Zhu, Y Li, Z Fang, J Xu, F Cao, J Wan, C Preston, B Yang, L Hu
ACS Nano 8 (4), 3606-3613, 2014
2962014
Organic Electrode for Non-Aqueous Potassium-ion Batteries
Yanan Chen, Wei Luo, Marcus Carter, Lihui Zhou, Jiaqi Dai, Kun Fu, Steve ...
Nano Energy, 2015
2392015
Tree-Inspired Design for High-Efficiency Water Extraction
Mingwei Zhu, Yiju Li, Guang Chen, Feng Jiang, Zhi Yang, Xiaoguang Luo ...
Advanced Materials, 2017
208*2017
A Thermally Conductive Separator for Stable Li Metal Anodes
Wei Luo, Lihui Zhou, Kun Fu, Zhi Yang, Jiayu Wan, Michael Manno, Yonggang ...
Nano Letters, 2015
1952015
Porous Amorphous FePO4 Nanoparticles Connected by Single-Wall Carbon Nanotubes for Sodium Ion Battery Cathodes
Y Liu, Y Xu, X Han, C Pellegrinelli, Y Zhu, H Zhu, J Wan, AC Chung, ...
Nano letters 12 (11), 5664-5668, 2012
1822012
Atomic-layer-deposition oxide nanoglue for sodium ion batteries
X Han, Y Liu, Z Jia, YC Chen, J Wan, N Weadock, KJ Gaskell, T Li, L Hu
Nano letters 14 (1), 139-147, 2014
1692014
Nanocellulose as green dispersant for two-dimensional energy materials
Yuanyuan Li, Hongli Zhu, Fei Shen, Jiayu Wan, Steven Lacey, Zhiqiang Fang ...
Nano Energy, 2015
1662015
Reactivation of dissolved polysulfides in Li–S batteries based on atomic layer deposition of Al2O3 in nanoporous carbon cloth
X Han, Y Xu, X Chen, YC Chen, N Weadock, J Wan, H Zhu, Y Liu, H Li, ...
Nano Energy 2 (6), 1197-1206, 2013
1612013
Approaching the limits of transparency and conductivity in graphitic materials through lithium intercalation
W Bao*, J Wan*, X Han, X Cai, H Zhu, D Kim, D Ma, Y Xu, JN Munday, ...
Nature communications 5, 2014
1582014
Tuning two-dimensional nanomaterials by intercalation: materials, properties and applications
Jiayu Wan, Steven D. Lacey, Jiaqi Dai, Wenzhong Bao, Michael S. Fuhrer ...
Chemical Society Reviews, 2016
1562016
Ultrathin, flexible, solid polymer composite electrolyte enabled with aligned nanoporous host for lithium batteries
Jiayu Wan*, Jin Xie*, Xian Kong, Zhe Liu, Kai Liu, Feifei Shi, Allen Pei ...
Nature Nanotechnology, 2019
1262019
Reduced Graphene Oxide Films with Ultrahigh Conductivity as Li-Ion Battery Current Collectors
Yanan Chen, Kun Fu, Shuze Zhu, Wei Luo, Yanbin Wang, Yiju Li, Emily Hitz ...
Nano Letters, 2016
1122016
Atomic Force Microscopy Studies on Molybdenum Disulfide Flakes as Sodium-Ion Anodes
Steven D. Lacey, Jiayu Wan, Arthur von Wald Cresce, Selena M. Russell, Jiaqi ...
Nano Letters, 2014
93*2014
Scalable and sustainable approach toward highly compressible, anisotropic, lamellar carbon sponge
C Chen, J Song, S Zhu, Y Li, Y Kuang, J Wan, D Kirsch, L Xu, Y Wang, ...
Chem 4 (3), 544-554, 2018
872018
Chemically Crushed Wood Cellulose Fiber towards HighPerformance Sodium-Ion Batteries
Fei Shen, Hongli Zhu, Wei Luo, Jiayu Wan, Lihui Zhou, Jiaqi Dai, Bin Zhao ...
ACS Appl. Mater. Interfaces,, 2015
832015
Highly Conductive Microfiber of Graphene Oxide Templated Carbonization of Nanofibrillated Cellulose
Yuanyuan Li, Hongli Zhu, Fei Shen, Jiayu Wan, Xiaogang Han, Jiaqi Dai ...
Advanced Functional Materials, 2014
772014
Free-Standing Na2/3Fe1/2Mn1/2O2@Graphene Film for a Sodium-Ion Battery Cathode
H Zhu, KT Lee, GT Hitz, X Han, Y Li, J Wan, S Lacey, AW Cresce, K Xu, ...
ACS applied materials & interfaces 6 (6), 4242-4247, 2014
772014
يتعذر على النظام إجراء العملية في الوقت الحالي. عاود المحاولة لاحقًا.
مقالات 1–20